Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Prijs , conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Branchegarantie

Artilel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 19 - Service- en garantievoorwaarden b2b

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer: Clubbeauty

Willem Dreeslaan 384

2729NK Zoetermeer

Telefoon: 06-81169174 | 079-7505899  

E-mailadres: info@clubbeauty.nl

KvK-nummer: 60070013


Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

• de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

• de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

• een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar

en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer(s) en consumenten.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een

bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

o a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer

mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft

geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

o b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop

de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft

ontvangen;

o c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud

die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet

tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het

modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het

einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt

binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd

30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten

van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen inclusief verzendkosten

bij heenzending.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de

consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

5. Lenzen en crèmes mogen niet gebuikt en of geopend geretourneerd worden.

6. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg

is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2

en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals contactlenzen,

lenzenvloeistoffen en -toebehoren;

4. die snel kunnen bederven of verouderen;

5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

6. voor losse kranten en tijdschriften;

7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Zakelijk: Retour-zendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden

alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren

worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retour-zending kunnen wij in

bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retourzending.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door

de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14

dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer

aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft

ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,

tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug

te betalen.

Artikel 10 – Prijs , Conformiteit en Garantie

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering.

Onze levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch

kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden

Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de

koper. Goederen reizen voor risico van de koper.

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

Verlenging

Duur

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een

bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te

allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn

van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in

artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn

aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten en zakelijk mag in algemene voorwaarden

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden. Tenzij anders vermeld.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

5. Zakelijk : Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een

aanbetaling vooraf van 50 % van het excl. BTW bedrag te worden voldaan. Aanbetalingen worden

bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.

Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 8 dagen te geschieden

U bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.

Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit

eigendommen voorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.

Wij houden ons altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen

contante betaling.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de

Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument

binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk

dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de

daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de

termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de

bevoegde rechter.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het

reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden

bij wege van bindend advies.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de

ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn

bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is

behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

Artikel 19: Service- en garantievoorwaarden

Deze Verkoop en Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid

Holland onder nummer 63174308

1. Op al onze leveringen zijn naast deze Service- en Garantievoorwaarden ook altijd onze Verkoopen Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op

verzoek gaarne.

2. Op alle geleverde apparatuur, meubilair en andere producten (hierna genoemd apparaat)

is de standaard Fabrieks-Garantie ( 1 jaar ) van toepassing.

3. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricage fouten. Dus niet op de gevolgen

van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc.

4. Bij reparaties kunnen worden berekend:

* uurloon monteur * transport- verzend- of voorrijdkosten * gebruikte onderdelen *

Wij hebben onder alle omstandigheden het recht om retour-zendingen onder rembours te verzenden.

Bij rembourszendingen hebben wij het recht een rembours-toeslag te hanteren. (vigerende service

prijslijst)

5. Indien nodig worden onderhoudsbeurten volgens schema van de Fabrikant door ons uitgevoerd. De

verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan

natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden

vaste prijzen

6. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door ons. Deze diagnose is gratis.

Indien echter een uitgebreide inspectie of test nodig is ( bijvoorbeeld bij een vage klacht ) wordt

hiervoor altijd uurloon monteur berekend. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de

Fabrieks-Garantie valt of niet en is bindend. Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen onze

technische dienst en de fabrikant.

7. Zeker niet onder Fabriek Garantie vallen : schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd

gebruik of onjuiste bediening - beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.-beschadigingen aan lagers (

bijv. bij pedicure apparaten) - kapotte zekeringen - kabelbreuk - schade die het gevolg is van vallen,

stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen - losgeraakte stekkers en verbindingen - reparaties

aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. - losse onderdelen

zoals electroden, borstels, flesjes, venolen etc. -

8. Indien blijkt dat de storing valt onder de Fabrieks-Garantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat

de storing niet onder de Fabrieks-Garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer.

Indien gewenst kunnen wij de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave

afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de

klant geen gebruik wenst te maken van een reparatie-offerte komen de kosten voor retour-zenden of

retour-transport van het on-gerepareerde product volledig voor rekening van de klant.

9. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder Fabrieks-Garantie, worden geen kosten

berekend voor het retour-zenden of retour-transport naar de klant. De kosten voor verzenden of

transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder FabrieksGarantie vallen zijn de kosten voor retour-zenden of retour-transport altijd voor rekening klant. De

klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.

10. Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat de soms de mogelijkheid een

Reserve- Apparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). Bij Diagnose-Fabrieks-Garantie is het

gebruik van de reserve apparatuur gratis. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen

en terug ) komen altijd voor rekening van de klant. Bij een Niet-Fabrieks-Garantie-Diagnose wordt

voor gebruik van de reserve apparatuur een gering huurbedrag berekend.

11. Bezoek van ons bij u aan huis, bijv. voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of

ophalen of brengen, kost altijd een vast "voor-rijd-bedrag". (zie vigerende service prijslijst)

Bij Fabrieks-Garantie geval wordt altijd alleen de heen-rit berekend.

Bij een Niet-Fabrieks-Garantie geval worden de heen en de terug rit berekend.